Zápis ke studiu - MVŠO

Zápis ke studiu

Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Přijatý uchazeč se stává studentem MVŠO dnem zápisu ke studiu. Termín zápisu do příslušného ročníku určuje rektor, případně prorektor, a je zveřejněn v harmonogramu daného akademického roku.

Písemná pozvánka k zápisu ke studiu se doručuje pouze nově přijatým uchazečům o studium. Stávajícím studentům není písemná pozvánka k zápisu do dalšího ročníku studia zasílána, řídí se harmonogramem daného akademického roku.

Zápis probíhá ve stanovených prostorách MVŠO, součástí zápisu je vyplněním zápisového listu. Student (případně uchazeč) je povinen dostavit se na první vypsaný termín zápisu do daného ročníku, ve výjimečných případech po řádně odůvodněné omluvě na studijním oddělení se může účastnit náhradního termínu zápisu.

Student (případně uchazeč) je povinen se k zápisu dostavit osobně. Ve výjimečných případech se může k zápisu dostavit jeho zástupce na základě plné moci.

Studentovi, který se v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku nezapíše do příslušného ročníku (akademického roku) a do pěti dnů od uplynutí tohoto termínu se na studijním oddělení neomluví a nepožádá o náhradní termín zápisu, je ukončeno studium dle Studijního a zkušebního řádu.

Ke stažení:Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU