Organizace a forma studia - MVŠO

Organizace a forma studia

Forma studia

Prezenční forma připravuje absolventy středních škol na budoucí povolání, výuka je rozložena do celého pracovního týdne.

Kombinovaná forma je určena pro ty zájemce, kterým z časových důvodů nevyhovuje prezenční forma studia. Výuka probíhá v tutoriálech – soustředěných blocích výuky, většinou v pátek a sobotu, celkem osm dní za semestr.

Studijní plán obou forem studia je shodný, předměty jsou rozděleny na:

  • povinné – splnění těchto předmětů je povinné pro všechny studenty daného programu/oboru
  • povinně volitelné – profilují odbornost studentů, studenti jsou povinni si z nabídky povinně volitelných předmětů zvolit předměty v určitém počtu kreditů, soubor vybraných povinně volitelných předmětů si studenti volí jako specializaci v rámci studijního programu
  • volitelné předměty – umožňují studentům prohloubení jejich profilace: zaměření na praxi – předměty posilující praktické znalosti a dovednosti využitelné v praxi, zaměření na znalosti – předměty prohlubující odbornost a připravující pro navazující magisterské studium.

Forma výuky

Výuka je realizována prostřednictvím přednášek, seminářů, cvičení, tutoriálů (blokové výuky), řešením případové studie a samostudiem.

  • Přednáška – forma výuky, při které jsou studentům sdělovány nezbytné a nenahraditelné informace pro další práci v rámci seminářů a cvičení a pro úspěšné řešení případové studie. Hlavním cílem je uvedení do problematiky a poskytnutí studijní opory pro samostudium.
  • Seminář, cvičení – způsob výuky, u kterého je vyžadován aktivní přístup a účast studentů. Cílem je hlubší rozvoj odpřednášených tematických oblastí a praktické uchopení jednotlivých témat.
  • Tutoriál – forma blokové výuky, která není v semestru rozložena rovno-měrně, ale probíhá jednorázově či opakovaně v podobě několikahodinových bloků. Výhodou je obsahová návaznost jednotlivých přednášených témat. Tutoriály jsou hlavní formou výuky v kombinované formě studia a jejich účelem je prezentace potřebné studijní látky, zadání studijní literatury, popřípadě zadání témat seminárních prací apod.
  • Případová studie – forma výuky, která je aplikována v prezenční formě bakalářského studia a je založena na prolínání jednotlivých témat a studijních předmětů. Studentům je zadán komplexní problém/situace vycházející z reálného prostředí podniku a tento problém/situaci studenti řeší a hodnotí z různých úhlů pohledu.
  • Odborná praxe – nedílná součást výuky ve všech ročnících studia, která je vykonávána na smluvních pracovištích školy či, po odsouhlasení Poradenským a kariérovým centrem, u dalších firem a institucí v regionu.

Standardní doba studia

Standardní doba studia v bakalářském stupni je tři roky a je rozložena do šesti semestrů.

Standardní doba studia v navazujícím magisterském stupni je dva roky a je rozložena do čtyř semestrů.

Akademický rok je organizován dle harmonogramu pro příslušný akademický rok.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU