Odborná praxe - MVŠO

Odborná praxe

Cílem odborné praxe na MVŠO je studentovi umožnit využít v praxi teoretické poznatky získané v průběhu jeho studia. Zároveň je možností ověření nabytých znalostí a dovedností v praxi.

Odborná praxe vede studenta k jeho profesní profilaci, která přispívá k adekvátnímu uplatnění absolventů na trhu práce. Organizaci a časový harmonogram odborné praxe si student volí individuálně s přihlédnutím ke studovanému oboru, profesnímu zaměření, bydlišti a svým zájmům a možnostem, současně s ohledem na podmínky a požadavky organizace (firmy).

Odborná praxe je integrální součástí výuky v jednotlivých ročnících studia a tvoří spojovací článek mezi teorií a praxí. Systém odborných praxí podporuje záměr školy posílit a rozvíjet uplatnitelnost absolventů a hospodářskou úroveň regionu.

Systém odborných praxí je tvořen souborem aktivit studenta, kterými se student připravuje na vstup a zapojení do pracovního prostředí, seznamuje se s různými typy a druhy pracovních prostředí, adaptuje se na požadavky konkrétního povolání, prokazuje svůj zájem o pracovní aktivity, aplikuje znalosti a dovednosti získané ve výuce v různých pracovních činnostech. Současně prokazuje a rozvíjí své dovednosti, schopnosti a znalosti uplatnitelné v pracovním prostředí, včetně řešení problémů, využívání informačních technologií a komunikace.

Odborná praxe může sloužit studentům rovněž jako východisko pro zpracování seminárních a ročníkových prací, ale i pro závěrečnou bakalářskou práci. Konkrétního poskytovatele odborné praxe si student vybírá s ohledem na své studium, zaměření, zájmy a možnosti, zároveň s přihlédnutím k možnostem a podmínkám vybraného pracoviště, přičemž je možno využít nabídek firemních partnerů školy.

Odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc se řídí Etický kodex praxí studentů MVŠO. Tento kodex je významným dokumentem obsahujícím soubor základních etických pravidel, kterými jsou vázáni všichni studenti MVŠO během své odborné praxe po dobu svého studia.

Odborná praxe – studijní text

 

Aktuální nabídka praxí a pracovních příležitostíPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU