Spolupráce s firmami - MVŠO

Spolupráce s firmami

Oblasti spolupráce a nabídka řešení

Management a strategické řízení

Zpracování a konzultace podnikatelských záměrů
Analýza, příprava a implementace strategie podniku
Analýza možnosti zavedení lean managementu
Audit před zavedením prvků Učící se organizace
Analýza možností outsourcingu

Marketingová strategie

Analýza integrované marketingové komunikace
Analýza vnitřního a vnějšího okolí firmy
Analýza profilu zákazníka společnosti
Tvorba strategie komunikace firmy
Realizace výzkumu znalosti značky
Public Relations

Online marketing

Analýza využívání nástrojů online marketingu
Návrh strategie online marketingu

Ekonomika a finance

Inovace systémů měření a řízení výkonnosti podniku
Příprava podnikatele na změnu podnikatelského modelu
Analýza dopadů hospodářské politiky na podnik
Monitoring legislativy EU a vývoje dotačních příležitostí
Analýza finanční situace a financování podniku
Analýza potenciálních investic
Hodnocení efektivnosti investic podniku
Analýza finanční výkonnosti
Poradenství v oblasti finančního účetnictví a daňové agendy
Posouzení řízení nákladů z hlediska organizační struktury
Analýza režijních nákladů
Posouzení kalkulačních systémů
Návrh alternativních způsobů financování
Analýza a plánování výnosů, nákladů a hospodářského výsledku podniku

Řízení financí

Inovace kalkulací a kalkulačního systému spolu
s návrhem optimalizace nákladů
Návrh nákladové efektivnosti inovace technologických
postupů s cílem úspory nákladů
Hodnocení investic v rámci inovačního procesu
Inovace systému manažerského účetnictví
pro zefektivnění ekonomického řízení podniků

Výroba, technologie

Konzultace o stavu uplatnění změnového a odchylkového řízení v normách podniku a v cenách výrobků v souvislosti
s výrobkovými, technologickými a organizačními změnami
Doporučení změn v případě nízkého stupně souladu normotvorných a cenových změn s inovačními výstupy
Spolupráce při promítání úspor a efektů do finančního, popř. kapacitního plánu
Pomoc při plánování přínosů technického rozvoje a jeho propojování do plánů finanční výkonnosti podniku

Procesní management

Procesní audit / Procesní analýza výkonnosti podniku
Poradenství v oblasti přechodu k procesnímu řízení
Uplatnění modelů řízení procesů a jejich vyspělosti
Uplatnění užitných efektů a úspor technologických
inovací do ceny produktů a kalkulačního systému

Analýza a průzkum trhu

Realizace dotazníkových šetření
Kvantitativní i kvalitativní interpretace dat
Analýza možností uplatnění na zahraničních trzích
Zhodnocení dodavatelsko-odběratelských řetězců

Analýza a inovace logistických procesů

Optimalizace skladování a zásobování s cílem minimalizace nákladů
Návrh implementace moderních logistických technologií (JIT, KANBAN, cross-docking atd.)

Dotační příležitosti

Vyhledávání vhodných dotačních příležitostí pro vaše inovační, rozvojové a/nebo vzdělávací projekty
Podpora při zpracování projektové žádosti
Administrativní a ekonomický servis v průběhu realizace projektu (zpracování monitorovacích zpráv,
kontrola souladu s pravidly čerpání dotace apod.)

Inovační audit

Analýza business inovačního systému firmy
Identifikace kontextu a tržních příležitostí
Segmentace a prioritizace jejich tržního potenciálu
Návrh business rozvojového projektu
Prioritizace potřeb a zdrojů firmy
Definice obchodní nabídky, jejího business modelu
a marketingového mixu pro prvotní tržní segment

Ostatní

IT služby - vývoj produktu/služby - web, databáze
Společenská odpovědnost firem - návrh a realizace společensky odpovědných projektůPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU