Management podpůrných procesů: efektivita jako cesta k úspěchu! - MVŠO

Management podpůrných procesů: efektivita jako cesta k úspěchu!

Být dobrým hospodářem! To by mělo být cílem každé firmy, která chce být úspěšná a dosáhnout co nejlepších ekonomických výsledků. Proto je nezbytné se věnovat třeba i takovým otázkám, jako je energetická náročnost provozu a jeho maximální zefektivnění či servis a údržba technického vybavení. I o těchto tématech se studenti dozvídají na přednáškách a seminářích předmětu Management podpůrných procesů.

„Předmět management podpůrných procesů je zaměřen na aktuální úlohu Facility managementu (FM) v podnikové praxi. Se studenty se věnujeme tématům jako jsou rozsah FM činností, optimalizace nákladů na podpůrné procesy a rozhodování „make or buy“. Řešíme i základy úspěšného outsourcingu či základy fungování veřejných zakázek. Snažíme se pracovat s různými výukovými metodami, proto studenti během semestru připravují i případové studie, které se orientují na aplikaci získaných teoretických poznatků v praxi“, zmiňuje Ekaterina Chytilová, vyučující předmětu.

MVŠO obohacuje výuku díky úzké spolupráci s Honeywell Aerospace Olomouc

Studentům se nabízí i příležitost vstupovat do živé diskuze nejenom se svými vyučujícími – akademiky MVŠO, ale i odborníky z praxe. Jedním z nich je i pan doktor Ladislav Chmela z Honeywell Aerospace Olomouc (HAO), společnosti, se kterou MVŠO dlouhodobě spolupracuje, připravuje společné stáže pro studenty, ale například i projekty společenské zodpovědnosti.

 

Ladislav Chmela je absolventem doktorského studia na ČVUT a uznávaným odborníkem v oblasti facility managementu (FM) a managementu podpůrných procesů (MPP). V minulosti připravoval například i energetický audit pro budovu RCO. Pro kontakt s vysokoškoláky má doktor Chmela ty nejlepší předpoklady. Již v minulosti působil na MVŠO a ČVUT a spolupracuje se Středoškolskou odbornou činností.  Jak sám uvádí: „Možnost podělit se o své poznatky mě vždycky lákala. I z tohoto důvodu se zaměřuji na oborovou didaktiku. Jestliže totiž přicházíte přednášet na vysokou nebo i střední školu, je potřeba mít nejenom obsahově dobré sdělení, které studenty osloví. Musíte dát přednášce i přiměřenou formu.“

Studenti se během přednášky seznámili s činností HAO. Na příkladu této konkrétní společnosti jim pan doktor Chmela představil hlavní oblasti managementu podpůrných procesů a facility managementu. Zdůrazňována byla především provázanost teoretických znalostí s praxí.

„Společně se studenty jsme definovali oblasti, které by firma měla v rámci FM a MPP řešit. Věnovali jsme se třeba i problému insourcingu a outsourcingu. Z diskuze pak vyplynula řada zajímavých otázek.  Překvapilo mě například, že jsou studenti schopni přemýšlet i o takových problémech, jako je forma komunikace mezi naším oddělením a zbytkem firmy. Dotazy měřovaly i na  způsoby kontroly ve výrobě. Je pravdou, že tyto věci jsou ve firmě velikosti Honeywellu opravdu klíčové.  Z dotazu je zřejmé, že studenti mají kontakt s praxí, dostávají se do firem a mají možnosti a potenciál o těchto otázkách přemýšlet“, dodává Chmela.

Termonukleární fúze jako budoucnost energetického managementu

Se svou přednáškou pak do výuky vstoupil i Ladislav Moravec, člen dozorčí rady a technický náměstek Havířovské teplárenské společnosti. „Primárním cílem přednášky bylo akcentovat rostoucí význam Energetického managementu. Hovořili jsme o něm jako o součásti multioborového Facility managementu, ale i v kontextu turbulentního prostředí energetického sektoru. Příjemně mne překvapila aktivita studentů a jejich dotazy. Ty měly podstatně širší rámec než původní téma přednášky. Dotazy se týkaly především reálných ekologizačních vlivů v důsledku uplatňování obnovitelných zdrojů namísto tradičních fosilních paliv. Studenti se ale zajímali i o vývoj evropské energetické politiky ve vztahu k lokální situaci v ČR a neméně zvídavé dotazy padaly ve spojitosti s aktuálními tématy jaderné energetiky, diskutované elektromobility nebo vědecky atraktivní termonukleární fúze.“

Jedním z dalších externích přednášejících v tomto akademickém roce byl Miroslav Roth. Ten je úzce spjat s technickým zázemím BEA campusu Olomouc. Studentům vysvětlil základní pilíře fungování inteligentní budovy a představil praktický pohled na její řízení.

Studenti se tak během semestru rozhodně nenudili a vedle teoretických znalostí si odnesli i řadu praktických zkušeností. Ty se mnohým z nich již brzy budou hodit třeba v jejich businessu. A jak funguje Vaše podnikání? Vyznáte se v oblastech managementu podpůrných procesů a facility managementu?Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU