Obchodní podmínky vzdělávacích akcí - MVŠO

Obchodní podmínky vzdělávacích akcí

Kontaktní údaje

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc, 779 00
IČ: 26867184, DIČ: CZ26867184

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod značkou O 202 (dále jen společnost MVŠO)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi Objednateli vzdělávacích akcí a jejich Poskytovatelem, společností Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

1. Vymezení pojmů:

1.1 Vzdělávací akcí je seminář, workshop, on-line kurz, webinář, kurz, distanční dlouhodobý vzdělávací kurz, konference, e-learningový kurz a další možné typy vzdělávacích programů.
1.2 Objednatelem je zájemce o realizaci vzdělávací akce či účastník vzdělávací akce.
1.3 Objednávka je písemná přihláška k realizaci vzdělávací akce či přihláška účastníka na danou vzdělávací akci v elektronické podobě. V případě nejasností je možno poslat přihlášku e-mailem po předchozí domluvě s Poskytovatelem vzdělávací akce.
1.4 Poskytovatelem vzdělávacích akcí je společnost MVŠO.
1.5 Účastníkem vzdělávací akce je osoba, která se vzdělávací akce přímo účastní.

2. Objednání vzdělávací akce, uzavření kupní smlouvy

2.1 Každá učiněná objednávka ze strany Objednatele je závazná.
2.2 Objednávky se zasílají přes webovou stránku mvso.cz, čímž se uzavírá kupní smlouva mezi Objednatelem a společností MVŠO.
2.3 Odesláním objednávky zákazník stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s obchodními podmínkami společnosti MVŠO.
2.4 Jednotlivé objednávky jsou evidovány podle pořadí, v němž byly učiněny.
2.5 Objednávka vzdělávací akce bude Objednateli Poskytovatelem vzdělávací akce následně potvrzena.
2.6 Pokud není uvedeno jinak, příjem přihlášek končí 10 dní před zahájením vzdělávací akce.

3. Platební podmínky

3.1 Částku za účast na vzdělávací akci je nutno uhradit na základě pokynů Poskytovatele vzdělávací akce.
3.2 Částka za účast na vzdělávací akci zahrnuje DPH, s výjimkou kurzů, na které se dle zákona DPH nevztahuje. DPH není účtováno u akreditovaných kurzů.
3.3 Dalšího vzdělávání pedagog. pracovníků (dále jen DVPP) dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. V těchto případech je plnění od DPH osvobozené.
3.4 Objednatel se může se společností MVŠO dohodnout na hotovostní platbě částky za účast na vzdělávací akci. Takovouto platbu je třeba provést nejpozději v den konání vzdělávací akce.
3.5 Daňový doklad bude vystaven na základě uhrazení částky za účast na vzdělávací akci.
3.6 Nárok na účast účastníkovi vzdělávací akce vzniká až po uhrazení stanovené částky za účast na vzdělávací akci.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných organizačních a provozních důvodů vzdělávací akci zrušit či po dohodě s objednatelem přesunout.
4.2 Objednatel či účastník vzdělávací akce má možnost odstoupit od kupní smlouvy a zrušit svoji účast na vzdělávací akci nejpozději do 10 dnů před datem jejího konání. V tomto případě má objednatel či účastník nárok na bezplatné stornování objednávky a vrácení uhrazené fakturované částky (v případě, že již byla uhrazena).
4.3 Na pozdější odstoupení (zrušení účasti) nemá společnost MVŠO povinnost brát zřetel. V tomto případě má Objednatel povinnost uhradit plnou cenu vzdělávací akce, pokud nebude kapacita kurzu doplněna.
4.4 Objednatel má právo v případě své neúčasti vyslat na vzdělávací akci náhradníka (náhradního účastníka). O vyslání náhradního účastníka je Objednatel povinen informovat Poskytovatele před zahájením vzdělávací akce.

5. Ostatní

5.1 Společnost MVŠO si vyhrazuje právo na úpravu programu v rámci vzdělávací akce, změnu lektora, učebních a přednáškových prostor.
5.2 Každý účastník obdrží po absolvování vzdělávací akce osvědčení.
5.3 Objednatel či účastník vzdělávací akce uděluje společnosti MVŠO uvedením svých kontaktních údajů na objednávce souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může kdykoli odvolat písemnou formou. Společnost MVŠO zaručuje, že takto získané informace od zákazníků nebudou poskytnuty třetím osobám.
5.4 Reklamace či stížnosti na realizované vzdělávací akce budou řešeny individuálně.
5.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách společnosti MVŠO a je označena datem zahájení platnosti. Veškeré objednávky a účast na vzdělávacích akcích se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 22. 8. 2016

 Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU