FAQ: nejčastější otázky týkající se změny výuky v souvislosti s pandemií koronaviru - MVŠO

FAQ: nejčastější otázky týkající se změny výuky v souvislosti s pandemií koronaviru

VEŠKERÉ INFORMACE AKTUALIZOVÁNY DNE 7. 5. 2020

Do kdy bude MVŠO pro studenty uzavřena?

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30.4.2020 je upraven zákaz osobní přítomnosti studentů na studiu a s platností od 11.5.2020 je umožněna výuka ve skupinách max. 15 studentů.

V upraveném harmonogramu AR je výuka neabsolventských ročníků prezenčních studentů stanovena do 29.5., u kombinovaných studentů byly přidány tutoriály až do 6.6. Výuka  bude zahájena již 11.5., nebude ale probíhat dle dříve stanoveného rozvrhu na LS, do pátku obdrží studenti rozvrh předmětů, které nebylo možno zcela zvládnout v online režimu.

Vyučující též mohou vypisovat hromadné zkouškové termíny pro max. 15 studentů, v řadě předmětů však bude i nadále probíhat online zkoušení, tj. dříve domluvené termíny a formy zkoušení se nemění.

V průběhu výuky a hromadného zkoušení trvají zavedená hygienická a organizační opatření, tj.,

  • musí být dodrženy hygienické podmínky (roušky, dezinfekce rukou),
  • student musí na každou výuku přinést čestné prohlášení o „bezinfekčnosti“ (viz příloha),
  • studenti jsou povinni dodržovat rozestupy a při výuce/zkoušení nesedět vedle sebe, ale ob jedno místo v lavici.

I nadále platí, že individuální přítomnost studentů ve škole za účelem individuálního zkoušení, konzultací či vyřizování studijních záležitostí vyžaduje splnění následujících podmínek:

  • student si musí s pracovníkem školy (vyučujícím, studijním oddělením atp.) předem domluvit na termínu a času schůzky,
  • musí být dodrženy hygienické podmínky (roušky, dezinfekce rukou),
  • student musí na každou schůzku přinést čestné prohlášení o „bezinfekčnosti“

Jak bude výuka probíhat? Změní se nějak výuka pro kombinované studenty?

Vyučující jednotlivých předmětů zveřejňují studijní materiály v IS STAG a zasílají vám instrukce a zadání úkolů pro samostudium prostřednictvím školních e-mailů. Řada vyučujících pro výuku používá online nástroje typu Skype a MS Teams. Odevzdávání seminárních prací zůstává prostřednictvím IS STAG, nicméně průběžné úkoly zasílejte vyučujícím e-mailem či způsobem, který specifikují ve svých e-mailových zadáních. Od 11.5.2020 je umožněna výuka ve skupinách max. 15 studentů. V upraveném harmonogramu AR je výuka neabsolventských ročníků prezenčních studentů stanovena do 29.5., u kombinovaných studentů byly přidány tutoriály až do 6.6. Výuka  bude zahájena již 11.5., nebude ale probíhat dle dříve stanoveného rozvrhu na LS, do pátku obdrží studenti rozvrh předmětů, které nebylo možno zcela zvládnout v online režimu.

Jak to bude s ukončením výuky v letním semestru? 

S ohledem na aktuální informace je harmonogram letního semestru o několik týdnů posunut (harmonogram naleznete již zde). Týká se to jak termínů pro absolventské ročníky (odevzdávání kvalifikačních prací, zkouškové období, SZZ), tak termínů pro ostatní ročníky (výuka, zápočtové a zkouškové období). Standardní zkouškové období je prodlouženo do 31.7.2020, abyste mohli zápočty a zkoušky rozložit do standardního cca šestitýdenního období.

Budou se měnit termíny odevzdání kvalifikačních prací? 

Aktuálně je termín pro odevzdání kvalifikačních prací (BP/DP) posunut do 21. 4. 2020 pro elektronické odevzdání prostřednictvím IS STAG. Fyzické odevzdání na studijním oddělení bude možné až po ukončení zákazu osobní přítomnosti studentů na studiu, příp. můžete výtisky kvalifikační práce odeslat poštou. Svázané výtisky je nutné odevzdat nejpozději do 20. 5. 2020. (aktuální harmonogram naleznete již zde).

Budou se měnit termíny státních závěrečných zkoušek? 

Ano, již došlo k posunu termínů státních závěrečných zkoušek. Závěrečné zkoušky se nově uskuteční koncem června, a to v termínu od 22. 6. do 3. 7. 2020. Upravený harmonogram letního semestru AR 2019/2020 je již zveřejněn a jeho aktuální podobu naleznete zde.

Jak se mám přihlásit ke státním závěrečným zkouškám?

Termíny přihlášek ke státním závěrečným zkouškám byly společně s termíny konání SZZ již posunuty, na podání přihlášky tedy budete mít ještě dost času (aktuální harmonogram naleznete již zde). Pokud se chcete přihlásit již nyní, tak si přihlášku stáhněte online na webu MVŠO, vyplňte ji a poté zašlete poštou či e-mailem na studijní oddělení (studijni@mvso.cz).

Bude se měnit termín splnění podmíněných zápisů?

Ano, termíny pro splnění studijních povinností jsou u absolventských ročníků společně s termíny konání SZZ již posunuty (aktuální harmonogram naleznete již zde). U ostatních ročníků je termín pro splnění studijních povinností stanoven na 7.8.2020 a tento termín zůstává v platnosti.

Máme pokračovat v řešení případové studie?

Ano, případová studie pokračuje dál, řešení případové studie je podmínkou pro splnění předmětů, které jsou do případové studie zapojeny. Komunikace mezi studenty a vyučujícími musí probíhat elektronickou formou. Současně též byly konzultační schůzky s administrátorkou případové studie přeorganizovány do elektronické podoby.

Termín obhajob případové studie je nově stanoven na 1. 6. a 2. 6. 2020, obhajoby budou probíhat za osobní přítomnosti studentů ve škole.

Jak bude probíhat zápočtové a zkouškové období? Jak budou probíhat zápočty, které jsme měli získat původně na výuce?

Vyučující též mohou vypisovat hromadné zkouškové termíny pro max. 15 studentů, v řadě předmětů však bude i nadále probíhat online zkoušení, tj. dříve domluvené termíny a formy zkoušení se nemění. Na každý zápočet/zkoušku je nutné přinést čestné prohlášení o „bezinfekčnosti“ a je nutné dodržovat hygienická opatření (nošení roušek, dezinfekce rukou). Stále platí, že v některých předmětech bude, zejména zápočtové, zkoušení též realizováno online ve formě online testů, videoprezentací apod.

Je nutné se účastnit online přednášek prostřednictvím Skype a MS Teams, které vyučující pro studenty realizují?

Online přednášky a cvičení jsou jednou z forem výuky a vyučující je připravují s cílem pomoci vám efektivně zvládnout období samostudia.  Platí, že stejně jako v prezenční formě studia není účast na přednáškách povinná, nicméně doporučujeme této možnosti využít – usnadníte si tak přípravu na následující cvičení/seminář a závěrečnou zkoušku. Online cvičení a semináře, probíhají-li ve standardní dobu výuky dle rozvrhu, mohou být vyučujícími stanoveny jako povinné, sledujte prosím pozorně instrukce vyučujícího zaslané e-mailem a pokud se z nějakých důvodů nemůžete cvičení/semináře zúčastnit, obraťte se prosím na vyučujícího s omluvou a žádostí o instrukce o náhradním plnění výuky.

Neustále také rozšiřujeme nabídku výukových videí na portálu EDULAM, které vám v samostudiu pomohou. Doporučujeme proto využít veškerých možností, které vám vyučující nabízí, abyste byli dobře připraveni na zvládnutí zkoušek v závěru semestru.

Jak mám plnit povinné praxe?

Zákaz osobní přítomnosti studentů ve škole se nevztahuje na poskytovatele odborné praxe, tudíž pokud vám tito umožní praxi na pracovišti nyní, či v pozdějším termínu, absolvovat, na podmínkách pro splnění povinné praxe se nic nemění. Termíny jsou shodné s termíny pro splnění studijních povinností.

Pokud by situace u poskytovatele odborné praxe neumožňovala její splnění, obraťte se na Poradenské a kariérové centrum, které vám pomůže najít individuální řešení, jak praxi v tomto akademickém roce splnit.

Je otevřená knihovna? Jak se dostanu k odborné literatuře?

Studenti všech ročníků si také mohou přijít do knihovny vypůjčit či vrátit knihu, která bude pro tyto účely otevřena od 21.4. vždy v úterý a ve středu od 9 do 14 hod. Pro návštěvu knihovny platí také nutnost přinést prohlášení o „bezinfekčnosti“ a dodržování hygienických opatření (nošení roušek, dezinfekce rukou – dezinfekční prostředky jsou umístěny na recepci). Národní knihovna zpřístupnila veškerou literaturu studentům vysokých škol zdarma. Pro první přístup do databáze využijte tento odkaz. Po autentizaci vaší identity můžete do databáze vstupovat přes rozhraní Kramerius, kde je nezbytné pro přístup k materiálům zvolit možnost „Přihlásit se propojenými identitami“. V případě problémů s připojením se obracejte na Radima Weisse (radim.weiss@mvso.cz).

Studijní materiály (skripta) jsou přístupná přes EDULAM nebo pro jednotlivé předměty v IS STAG.

Hrozí odložení přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021?

Ne, termíny pro podání přihlášek jsou stanoveny na 30.6.2020 a 18.9.2020, uchazeči mají tedy dostatek času se ke studiu včas přihlásit. Přihlášky zpracovávány a vyhodnocovány průběžně, lze je tedy posílat již nyní a až do 18.9.2020. Přihláška ke studiu se podává elektronicky prostřednictvím tzv. e-přihlášky v IS STAG, do které se vloží i všechny vyžadované přílohy. Vytištěnou a podpisem stvrzenou přihlášku můžete zaslat poštou nebo doručit osobně po skončení mimořádných opatření.

 Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU