doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. - MVŠO

doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.

Manažer ústavu, odborný garant, akademický pracovník — docent | Ústav managementu a marketingu

Adam Pawliczek se odborně zaměřuje zejména na problematiku podnikání a managementu malých a středních podniků, využívání manažerských metod nástrojů a systémů – především v oblastech strategického managementu, trvalého zlepšování a logistiky. Za důležité aktuální téma považuje dlouhodobě udržitelný rozvoj a ekonomickou soběstačnost rodin a domácností. Absolvoval magisterské a doktorské studium na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě v Ostravě, dále absolvoval 15 měsíční výzkumnou stáž na Southern Illinois University in Carbondale v USA a v roce 2016 habilitoval na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v oboru Management a ekonomika podniku. Ve své akademické praxi působil na VŠB-TUO, SOU a MVŠO. Publikuje v impaktovaných odborných časopisech, jako např. E+M Ekonomika a management, Ekonomický časopis Slovenské akademie věd, Metalurgija, Acta Montanistica Slovaca, International Business Management, dále pak v nakladatelství IGI Global, Ekopress a dalších. V životě si váží pravdy, vstřícnosti a pozitivně-konstruktivního přístupu a řídí se heslem, že ve všem je nutno hledat rovnováhu.

Kontakt

Telefon: 587 332 326

E-mail: adam.pawliczek@mvso.cz

Kancelář: B3.432

Konzultační hodiny

Úterý: 9:00 – 11:00

Jiný termín po předchozí domluvě.

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 – 2017: TAČR, Systém pro aktivní řízení decentralizovaných energetických jednotek na lokální úrovni, (TH01020426), spoluřešitel 2014 ESF, Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji (CZ.1.07/1.1.26/03.0028; partnerský); spoluřešitel

2013: GAČR, Životní cyklus klastrů – role aktérů, sítí, institucí při vzniku, růstu a znovuoživení klastrů (Eurocores GAČR CRP/E11/E025), spoluřešitel

2012 – 2013: MŠMT/ SUO, Adaptabilita podnikání v reakci na turbulentní politicko-ekonomicko-sociální a technologické (PEST) prostředí v kontextu udržitelného rozvoje (SGS/9/2012)

2012: MŠMT/ SUO, Mobility pro rozvoj vědeckovýzkumné zahr. spolupráce v oblasti udržitelného podnikání (IGS/7/2012)

Publikace

PAWLICZEK, Adam a Miroslav RÖSSLER. Knowledge of Management Tools and Systems in SMEs: Knowledge Transfer in Management. In: Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small and Medium Enterprises. Hershey, PA (USA): IGI Global, 2016, s. 179-202. ISBN 9781522516422. (60 %)

SKOKAN, Karel a Adam PAWLICZEK. Dynamika životního cyklu českých a slovenských podniků ve vybraných regionech. Ekonomický časopis (EKON CAS). Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV Bratislava, 2014, 32(7), 728-742. ISSN 0013-3035. (50 %)

SKOKAN, Karel a Adam PAWLICZEK. Lifecycle of enterprises and its dynamics on the basis of annual turnover: an empirical study of Czech and Slovak enterprises. Proceedings of 22th IBIMA Conference Rome. Norristown: IBIMA, 2013, 268-280. ISBN 978-0-9860419-1-4. (50 %)

PAWLICZEK, Adam a Radomír PISZCZUR. Effect of Management Systems ISO 9000 and ISO 14000 on Enterprises’ Awareness of Sustainability Priorities. E+M Economics and Management (E M EKON MANAG). Liberec: TU, 2013, 16(2), 66-79. ISSN 1212-3609. (60 %)

PAWLICZEK, Adam. Udržitelný rozvoj – vybrané aspekty z oblasti podnikání. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011, 191 s. ISBN 978-80-7248-700-4. (100 %)

PAWLICZEK, Adam, Lucie MEIXNEROVÁ a Daniela NAVRÁTILOVÁ. Influential Analysis of Selected Management Tools on Economic Value Added Based on Difference Analysis Method. International Business Management. 2015, 9(6), 1249-1256. ISSN 1993-5250. (50 %)

PAWLICZEK, Adam, Roman KOZEL, Šárka VILAMOVÁ a Kamila JANOVSKÁ. On the Strategic Planning, Innovation Activities and Economic Performance of Industrial Companies. Acta Montanistica Slovaca (ACTA MONTAN SLOVACA). Košice: Technical University of Košice, 2015, 20(1), 16-25. ISSN 1335-1788. (40 %)

PAWLICZEK, Adam, Karel SKOKAN, Roman KOZEL, Daniela NAVRÁTILOVÁ a Roman PISZCZUR. Behavior and Performance of Czech and Slovak Business Enterpricess in Period 2009 – 2011 Based on Business Planning, Management Tools, Innovations and Sustainability. VŠB – TU: Ostrava, 2014. ISBN 978-80-553-1763-2. (70 %)

PAWLICZEK, Adam, Lucie MEIXNEROVÁ a Daniela NAVRÁTILOVÁ. Influential Analysis of Selected Management Tools on Economic Value Added Based on Difference Analysis Method. International Business Management. 2015, 9(6), 1249-1256. ISSN 1993-5250. (50 %). PAWLICZEK, A., SAMOLEJOVÁ, A. Employment and other Selected Personnel Attributes in Metallurgical and Industrial Enterprises of Different Size – Research Results, Metalurgija (METALURGIJA), 2015, Vol. 54, Iss. 4, s. 699-702, ISSN 0543-5846. (70 %)

PAWLICZEK, Adam. Krizové plánování podniku. In: Krizový management podniku pro 21. století. Praha: EKOPRESS, 2012, s. 104-120. ISBN 978-80-86929-85-9.

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU