prof. Ing. Jan Široký, CSc. - MVŠO

prof. Ing. Jan Široký, CSc.

Odborný garant, akademický pracovník – profesor | Ústav ekonomie

Jan Široký (1964) vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB-TU v Ostravě. Ekonomií se specializací na daňovou teorii i praxí, především incidencí daní a její aplikací, se zabývá již od studentských let. Výsledky svého výzkumu publikuje v odborném ekonomickém tisku včetně impaktovaných vědeckých časopisů i v popularizujících článcích a prezentuje na tuzemských i mezinárodních konferencích a seminářích. Je autorem úspěšných knih „Daňové teorie“ a „Daně v Evropské unii“ a řešitelem výzkumných prací včetně GAČR. Je uváděn ve Web of Science (71 záznamů, H index = 4). Jan Široký je členem International Institute of Public Finance a členem České společnosti ekonomické. V letech 2002–2006 pracoval na Magistrátu města Ostravy jako finanční analytik, v roce 2007 byl jmenován prezidentem republiky profesorem v oboru finance. Je členem vědecké rady dvou vysokých škol, figuruje také v redakčních radách odborných časopisů a oborových radách doktorského studia na několika vysokých školách. Od roku 2014 je členem pracovní skupiny ministra financí pro oblast zdaňování příjmů fyzických osob.

Kontakt

telefon: 587 332 367

e-mail: jan.siroky@vsb.cz

kancelář: B3.432

Konzultační hodiny

Středa:  13:00 – 15:00 po předchozí E-mailové domluvě

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 SGS: „Vliv zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)  na vybrané ekonomické subjekty v České republice“, spoluřešitel (33 %).

2014 SGS: „Vliv dopadů změn sazeb daně z přidané hodnoty na daňové zatížení a spotřebu domácností“,  spoluřešitel (50%).

2011 – 2013 GAČR: „Konvergence systémů US GAAP a IAS/IFRS pro vznik jediného systému finančního  výkaznictví s ohledem na úpravu metodických postupů finančních analýz“ (GAP403/11/0849),  spoluřešitel (33 %)

2010 – 2013 ESF: „Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s   důrazem na znalostní ekonomiku, případové studie, využití moderních ekonomických softwarů, inovaci   didaktiky a regionální aspekty“ (CZ.1.07/2.2.00/15.0239), spoluřešitel (10 %)

Publikace

ŠIROKÝ, Jan. Základy daňové teorie s praktickými příklady. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 128 s. ISBN 978-80-7552-315-0. (100%)

ŠIROKÝ, Jan a Kateřina MAKOVÁ. Long-term sustainability of the use of taxes as an economic policy instrument: On the example of european union member states during the economic crisis. Journal of Sustainability Science and Management. 2014, 9(1), 99-111. ISSN 1823-8556. (50%)

ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění finančního sektoru. 6., aktualiz. a přeprac. vyd. včetně CD. Praha: Linde Praha, 2013, 392 s. ISBN 978-80-7201-925-0. (100%)

ŠIROKÝ, Jan, Jiřina KRAJČOVÁ a Jana HAKALOVÁ. The Taxation of Agricultural Land with the Use of Multi-Criteria Analysis. Agricultural Economics – Zemědělská ekonomika. 2016, 17(5), 197-204. (33%)

ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila a Jan ŠIROKÝ. Economic Impacts of Cigarette Taxation Development in the Czech Republic and the Slovak Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2016, 64(6), 2191-2220. DOI: https://doi.org/10.11118/actaun201664062191. (50%)

ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila, Jolana SKALIČKOVÁ a Jan ŠIROKÝ. What Can Tax Revenues Tell us about the Economic Activity of Regions? Economics and Sociology. 2016, 9(1), 114-128. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-1/8. (33%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU